lieverbeter.nl
ALLES over Bachbloesems

Augustus 1933: De Twaalf Genezers & Vier Helpers (Collected Writings, pg 61/85)

 

Aan iedereen die ziek is, weet dit: dat ziekte nooit zoveel macht had kunnen krijgen als het tegenwoordig heeft als de mensheid de natuurlijke bescherming tegen ziekte niet had losgelaten, namelijk de genezende kruiden van het veld. Bovendien, dat er in degenen die echt beter willen zijn geen ziekte bestaat die de macht kan weerstaan van het tegengif dat te vinden is in de juiste plant, en dat ziekte in de aanwezigheid van het juiste kruid net zo weinig kans heeft om te blijven bestaan als dat duisternis in een kamer kan blijven wanneer de ramen worden opengegooid voor het zonlicht.

Hoewel we met de enorme hoeveelheid ziekte van vandaag de dag zwaar betaald hebben voor het vergeten van de geneesmiddelen van de Natuur, wacht de Natuur toch geduldig en we hoeven alleen maar naar haar terug te keren om verlichting van ons lijden te vinden.

Sinds onheuglijke tijden heeft de mensheid geweten dat de kruiden van het veld zijn gebreken konden helen, en door de eeuwen heen herinneren wij ons nog steeds de namen van degenen die de werkelijke kennis hadden van het genezen met kruiden.

Het komt alleen maar doordat we de manier van de Natuur hebben verlaten ten gunste van de manier van de mens dat we geleden hebben, en we hoeven alleen maar terug te keren om verlost te worden van onze beproevingen. In aanwezigheid van de manier van de Natuur heeft ziekte geen macht; alle angst, alle neerslachtigheid, alle hopeloosheid kan aan de kant geschoven worden. Er bestaat geen ziekte die op zich ongeneeslijk is.

In dit boek worden beschrijvingen gegeven van twaalf kruiden die bij machte zijn om alle soorten ziekte te genezen.

Als kruiden van de Natuur behandelen ze onze natuur. Het maakt niet uit of onze hand of voet of hoofd of welk ander deel van ons lichaam dan ook ziek is, en het maakt hoegenaamd niets uit aan welke ziekte we lijden. Het is omdat er iets mis is in onze aard dat ziekte de kans krijgt om ons aan te vallen, en juist dat wat er mis is wordt door de kruiden rechtgezet, en op die manier helen ze niet alleen ons lichaam, maar maken ze ons op alle mogelijke manieren gezonder en gelukkiger en brengen ze vreugde in ons leven.

Dit betekent dat we om het kruid te vinden dat we nodig hebben, geen moment moeten denken aan de ziekte waaraan we lijden, of dat deze ernstig is of oppervlakkig, of dat we deze nog maar een paar uur bij ons hebben of al vele jaren. Het enige dat we hoeven te doen is ontdekken wat er fout is in onze aard, en het kruid nemen dat daarmee overeenkomt.

Nu is het zo dat wat er ook maar mis is zich laat zien in een of meer van twaalf specifieke toestanden, en aan de hand van de aanwezige toestand kunnen we beoordelen welke remedie we nodig hebben.

We kunnen onmogelijk ziek worden, tenzij we niet in harmonie zijn met onze werkelijke natuur. Maar welke gesteldheid schuil gaat achter onze problemen, wat voor gebrek er in onze natuur is doet er niet toe, omdat deze remedies ons helpen om dat gebrek te herstellen, en doordat ze op die manier de diepere oorzaak oplossen, geven ze ons onze lichamelijke en geestelijke gezondheid terug.

Deze remedies wekken een harmonieuze toestand op in ons hele wezen, en vaak een plezier in het leven, een bevrijding van zorgen en ongerustheid zoals die niet eerder bekend was.

Zoals al gezegd worden de gebreken in onze natuur zichtbaar gemaakt in twaalf verschillende toestanden, en voor elke daarvan is er een bijbehorend kruid dat ons terugbrengt bij onze gezondheid.

In het kort zijn de twaalf toestanden als volgt:

ZWAKHEID
WANHOOP
ANGST
GEKWELDHEID
BESLUITELOOSHEID
ONGEINTERESSEERDHEID
DRUKDOENERIGHEID
ZELF-WANTROUWEN
ONTMOEDIGING
ENTHOUSIASME
ONGEDULD
AFSTANDELIJKHEID

Nu volgt een iets vollediger uitleg van deze toestanden samen met de naam van de bijbehorende remedie.

CENTAURY
ZWAKHEID

Om kracht te geven. De zwakheid na ziekte: bleek, lusteloos, moe, geen energie, lam, uitgeput. De veerkracht weggevloeid. Degenen die tot elke prijs vrede wensen. Zelfs als ze ziek zijn kunnen ze te graag anderen willen helpen en moe en uitgeleefd raken door hun inspanningen. De geest is vaak alert, maar het lichaam zwak, te zwak om veel moeite te doen. Gedwee, onderdanig en uitgebuit als gevolg van hun vriendelijke aard.

ROCK ROSE
WANHOOP

Dit is de reddende remedie. In dringende gevallen en gevaar. Steeds als de zaken hopeloos zijn. In alle gevallen van levensgevaar. Wanneer de patiënt doodsbang is of in paniek. In gevallen dat alle hoop verloren is. Wanneer er gevaar is voor de geestelijke gezondheid, bij dreigende zelfmoord of krankzinnigheid of een zenuwinzinking, angst voor de dood of een hopeloze depressie.

MIMULUS
ANGST

Om alle angst te bestrijden. Angst voor ziekte, voor ongelukken, voor onbekende dingen. Angst voor mensen, voor bekenden, voor onbekenden, voor menigtes, voor herrie, om te praten of om bevraagd te worden, om alleen te zijn. Angst voor vocht, voor kou, voor hitte, voor het donker. Angst voor complicaties bij ziekte, of om ongeneeslijk te zijn.

AGRIMONY
GEKWELDHEID

Om al degenen die gekweld worden in lichaam of geest te kalmeren en hen rust te brengen. De rustelozen, de piekeraars, de ongerusten, de gekwelden. Degenen die hun geest niet kunnen kalmeren, geen rust kunnen vinden. Er is toch zo'n immense massa mensen die hieraan lijden, en die zo vaak hun kwelling verbergen achter een glimlach en blijmoedigheid. Het zijn vaak de vrolijkste mensen en regelmatig zijn het humoristen. Veel van deze mensen zoeken hun toevlucht in alcohol of zelfs drugs als stimulans om hen te helpen om op gang te blijven. Ze zullen alles liever doen dan anderen deprimeren met hun beproevingen. Zelfs als ze ernstig ziek zijn zullen ze nog grappen maken en luchtig doen over hun moeilijkheden. Het zijn dappere mensen en ze zullen toch zoveel baat hebben bij Agrimony.

SCLERANTHUS
BESLUITELOOSHEID

Degenen die maar niet kunnen beslissen wat ze willen, eerst lijkt het ene goed en dan weer iets anders. Hun wensen lijken, net als hun lichamelijke symptomen, te komen en te gaan. Als ze koorts hebben schommelt deze op en neer. Ze zijn niet resoluut en kunnen niet snel of definitief beslissen, en hun beslissingen veranderen snel. Een onzekere motoriek, duizeligheid, schudden, hortende ongecontroleerde bewegingen, onvaste gang. Hun stemmingen wisselen snel, eerst juichend en dan weer teneergeslagen. Hun gesprekken kunnen snel van de hak op de tak springen.

CLEMATIS
ONGEINTERESSEERDHEID

Ter bestrijding van alle slaperige, dromerige, lusteloze toestanden. Wanneer de patiënt de interesse verliest. Doet geen moeite om beter te worden. Lijkt onverschillig voor wat er gebeurt: is nergens enthousiast voor. Horen maar half wat er tegen ze gezegd wordt. Deze mensen zijn vaak dromerig, ver weg, apathisch, leven in hun gedachten; misschien denken ze te veel aan iemand die ze verloren hebben, of dromen ze van ambities waarvoor ze geen moeite doen om ze waar te maken. Ze lijken voldaan, terwijl ze niet helemaal wakker zijn, en gelukkig in hun dromen van idealen. Ze zijn meestal rustig en vriendelijk, maar ze vinden niet genoeg vreugde in het leven zelf; leven niet genoeg in het heden. Gewoon flauwvallen kan bij dit type horen, en in gevallen van bewusteloosheid is het voldoende om de lippen met de remedie te bevochtigen.

CHICORY
DRUKDOENERIGHEID

Deze mensen maken zich zorgen over anderen als ze ziek zijn, kinderen, vrienden, familie. Ze maken zich zorgen dat ze te warm zijn, te koud, niet gelukkig, geen plezier hebben. Ze vragen voortdurend hoe het met ze gaat en wat ze zouden willen. Ze zijn te gretig in hun pogingen om het hen naar de zin te maken. Blijven maar vragen naar hun wensen en behoeften. Zo'n situatie brengt geen rust en vermoeit de patiënt. Als patiënt hebben ze soms medelijden met zichzelf, hebben het gevoel dat ze het niet verdiend hebben om ziek te zijn; dat ze slecht behandeld worden en genegeerd, dat anderen niet voor hen zorgen. Vaak hebben ze een goede kleur wanneer ze ziek zijn; de mensen die met hun uiterlijk geen meelij wekken.

CERATO
ZELF-WANTROUWEN

Mensen die te gemakkelijk beïnvloed worden. Voor degenen die geen vertrouwen hebben in zichzelf, die te veel leunen op het advies van anderen en eerst naar de een luisteren en dan naar een ander. Hun eigen gebrek aan zelfrespect zorgt dat ze iedereen die een sterke mening heeft te veel bewonderen en vertrouwen; hierdoor kunnen ze gemakkelijk in moeilijkheden gebracht worden. Als ze ziek zijn zijn ze er vrij zeker van dat het ene middel ze zal genezen, totdat ze horen van iets anders, en zo haasten ze zich van het ene probeersel naar het andere, afhankelijk van het laatste advies dat ze gehad hebben. Ze zullen bijna alles doen wat goed of slecht voor hen is als de redenering maar overtuigend genoeg is. Ze vertrouwen niet op hun eigen goede oordeel. In plaats van die dingen te doen die ze zelf willen of die ze graag doen, zullen ze vaak napraten wat anderen adviseerden of dachten. De ideeën en meningen van anderen zijn te belangrijk voor hen, en dit berooft hen van hun eigen persoonlijkheid. Ze zullen altijd een uitvlucht hebben voor alles wat ze doen.

GENTIAN
ONTMOEDIGING

Voor degenen die wankelen of moedeloos zijn. Die naar de donkere kant kijken en pessimistisch zijn. Wanneer ze herstellende zijn en denken dat hun herstel tot stilstand komt. Die eigenlijk best goed gaan maar de neiging hebben om ontmoedigd te raken en twijfelen of ze wel vooruitgaan. Dit is voor degenen die het gevoel hebben dat de moeilijkheden op hun pad te groot zijn om te overwinnen en tijdelijk de moed verliezen. In zo'n toestand hebben ze slechts behoefte aan een beetje bemoediging die deze remedie hen zal geven, en dan kunnen ze het weer aan.

VERVAIN
ENTHOUSIASME

De wilskrachtigen. Degenen met een gedreven instelling, die ertoe neigen zichzelf geestelijk en lichamelijk overmatig in te spannen. Ze weigeren om verslagen te zijn en houden vol, lang nadat anderen het zouden hebben opgegeven. Ze gaan hun eigen gang. Ze hebben starre denkbeelden en weten heel zeker dat ze het bij het rechte eind hebben. Ze kunnen hardnekkig een behandeling weigeren totdat ze gedwongen worden. Ze kunnen worden meegesleept door hun enthousiasme, en kunnen zichzelf behoorlijk onder druk zetten. In alles wat ze doen hebben ze de neiging om te serieus en strak te zijn. Het leven is heel zwaar voor hen. Ze hebben hun eigen sterke overtuigingen, proberen soms om anderen van hun standpunt te overtuigen en zijn onverdraagzaam jegens de mening van anderen. Ze luisteren niet graag naar advies. Het zijn vaak mensen met grote idealen en ambities om de mensheid te helpen.

IMPATIENS
ONGEDULD

Steeds als er sprake is van ongeduld. Ongeduldig met zichzelf, wil de dingen opjagen, wil dingen snel doen, wil meteen beter zijn en weer op de been. Ongeduldig met anderen, prikkelbaar over kleinigheden, moeilijk om niet uit hun humeur te raken. Kan niet wachten. Zo'n toestand is normaal en meestal een goed teken tijdens het herstellen, en de kalmerende werking van dit middel bespoedigt het herstel. In ernstige pijn zit vaak ongeduld, en daarom is Impatiens juist op die momenten zeer waardevol, om de pijn te verlichten en de patiënt te kalmeren.

WATER-VIOLET
AFSTANDELIJKHEID

Deze mensen zijn prachtig van geest en vaak ook van lichaam. Ze zijn vriendelijk, rustig, heel verfijnd en beschaafd, en toch zijn ze hun lot meester en leiden hun leven met een rustige beslistheid en zekerheid. Willen graag veel alleen zijn. Als ze ziek zijn kunnen ze een beetje trots en afstandelijk zijn, en als dat zo is dan heeft dat zijn weerslag op hen. Ondanks dat zijn ze heel dapper en proberen om in hun eentje en zonder hulp te vechten, en geen zorgen of moeilijkheden te veroorzaken voor hun omgeving. Het zijn echt dappere zielen die hun taak in het leven lijken te kennen en uit te voeren met een rustige zekere wil. Ze vormen meestal geen sterke band, zelfs niet met wie hen het dierbaarst zijn. Ze dragen tegenslag en ziekte kalm, rustig en dapper, zonder te klagen.

HET BEREIDEN VAN DE VOORRAADREMEDIES

De remedies dienen vlak bij de plaats waar de plant groeit te worden bereid, omdat de bloemen meteen nadat ze verzameld zijn moeten worden gebruikt. Een dunne glazen schaal wordt gevuld met helder water, liefst uit een zuivere bron of stroom. Er worden genoeg bloemen op het water gelegd om het hele oppervlak te vullen, zo veel als mogelijk is zonder dat de bloesems overlappen; dan worden ze in de zon gezet totdat de bloemen beginnen te verwelken. De tijd varieert van ongeveer twee tot zeven uur, afhankelijk van de plant en de kracht van de zon. De bloesems worden er dan voorzichtig uitgetild en het water wordt in flessen gedaan met een evengrote hoeveelheid cognac als conserveringsmiddel. Deze flessen zijn onze voorraad concentraties van de remedies.

WIJZE VAN DOSEREN

HET BEREIDEN VAN DE DOSES

Wanneer de remedie aan een patiënt moet worden toegediend, neem dan een gewone 100 ml medicijnfles, doe hierin vier druppels van de benodigde remedie uit de voorraadfles, vul aan met water en schud goed.

Dit is het medicijn dat aan de patiënt wordt gegeven, een theelepel per keer, naar behoefte.

Flessen met remedie zoals ze door de apotheek worden verstrekt zijn voorraad en dienen te worden gebruikt om 100 ml flesjes te bereiden zoals hier beschreven.

HET GEVEN VAN DE DOSES

In zeer dringende gevallen kunnen de doses best vaak gegeven worden, tot wel ieder kwartier.

Als de patiënt buiten bewustzijn is, is enkel het bevochtigen van de lippen met de remedie voldoende.

In ernstige gevallen kunnen doses ieder uur nodig zijn.

In normale gevallen wanneer de patiënt een chronische klacht heeft is de algemene regel om een dosis te geven wanneer de patiënt er behoefte aan voelt, of dit nou acht of tien keer per dag is of slechts een of twee keer.

Er bestaat geen mogelijk gevaar om een overdosis te geven of verkeerde remedies. Geen van deze mooie kruiden kan enig kwaad, het is gewoon zo dat het zal baten wanneer die ene wordt toegediend die de patiënt nodig heeft.

Bij twijfel tussen een of twee, geef ze dan allebei; ze kunnen in dezelfde fles worden gedaan. Dit geldt ook wanneer de patiënt twee bepaalde toestanden tegelijk heeft, zoals angst en ongedurigheid.

Tijdens een ziekte kunnen meer dan één toestand aanwezig zijn, of de ene kan de andere opvolgen, en dan dient iedere toestand behandeld te worden naarmate deze optreedt. Bij ernstige ziekte kan er sprake zijn van wanhoop of angst; wanneer het herstel begint, onverschilligheid of ontmoediging; tijdens de herstelperiode, ongeduld of zwakte; en zo verder. Wanneer dat het geval is kan iedere toestand aangepakt worden totdat hij verdwijnt en een perfecte gezondheid is herkregen.

Iedereen die ziek is komt in een of meer van deze twaalf toestanden en de remedies om te genezen.

Er is maar heel weinig studie voor nodig om te ontdekken dat het eenvoudig wordt om te weten in welke toestand een patiënt zich bevindt en welke remedie nodig is.

Daarna komt het besef hoeveel belangrijker dit is en hoeveel beter dit helpt dan wanneer alleen de lichamelijke aandoening wordt beschouwd. We houden ons niet langer bezig met een pijn in het hoofd of arm, een zwelling hier of een tumor daar, maar met een toestand die behandeld kan worden en waardoor de echte oorzaak wordt verholpen, omdat deze toestanden een indicatie zijn voor ons probleem en ons brengen bij de kruiden die ons gezondheid terug kunnen geven en plezier in het leven.

De botanische naam van elke remedie is als volgt:

CENTAURY Erythraea Centaurium
ROCK ROSE Helianthemum Vulgare
MIMULUS Mimulus Luteus
AGRIMONY Agrimonia Eupatoria
SCLERANTHUS Scleranthus Annuus
CLEMATIS Clematis Vitalba
CHICORY Chicorium Intibus
CERATO Ceratostigma Willmottiana
GENTIAN Gentiana Amarella
VERVAIN Verbana Officinalis
IMPATIENS Impatiens Royalei
WATER VIOLET Hottonia Palustris

Deze planten bloeien meestal in de maanden juli, augustus en september. Water Violet (Waterviolier) is een beetje eerder: die is op z'n hoogtepunt in juni en juli.

Het volgende geeft een idee van de plaatsen waar ze gevonden kunnen worden, en sommige provincies hebben botanische boeken die een duidelijke gids kunnen zijn voor specifieke districten, omdat deze boeken vaak precieze locaties aangeven.

CENTAURY groeit in de velden, langs hagen en in weiland.

ROCK ROSE, hooggelegen weilanden.

MIMULUS is relatief zeldzaam, maar groeit aan de rand van stromen en moerassen waar het water helder is.

AGRIMONY groeit in het hele land langs hagen en in weiden.

SCLERANTHUS kan gevonden worden in en aan de rand van sommige korenvelden.

CLEMATIS versiert onze hagen in grote delen van het land, daar waar kalk is.

CHICORY, korenvelden en kultuurgrond, in sommige delen wordt het verbouwd door boeren.

CERATO is geen inheemse plant en alleen te vinden in een of twee particuliere landgoederen. Wellicht kan hier later een Britse vervanger voor gevonden worden.

GENTIAN is te vinden in heuvelachtige weiden.

VERVAIN groeit langs wegen en hagen.

IMPATIENS is geen inheemse soort, maar groeit tot in perfectie aan de oevers van sommige van de rivieren van Wales. De kleur van de bloesems van deze plant varieert, en alleen de mooie licht mauve exemplaren dienen gekozen te worden.

WATER VIOLET is relatief zeldzaam, maar kan gevonden worden in sommige van onze langzaam stromende kristalheldere beken en stroompjes.

DE VIER HELPERS

Je zult zien dat sommige gevallen niet precies bij een van de Twaalf Genezers lijken te passen, en veel daarvan zijn als degenen die zo gewend zijn geraakt aan hun ongemak dat het een deel van hun aard lijkt te zijn; en het is moeilijk om hun ware zelf te zien omdat, in plaats van genezing te zoeken, zij zich hebben aangepast en hun leven hebben veranderd zodat het bij hun ongemak past. In plaats van vastbesloten te zijn dat ze hun ziekte overwinnen, hebben ze zich overgegeven en zien hun ongezondheid als onontkoombaar, en hebben hun leven zo ingedeeld dat het past bij hun aandoening.

Zulke mensen hebben veel van hun individualiteit ingeleverd, van hun persoonlijkheid, en hebben hulp nodig om uit de voor te komen, uit de groef waarin ze vastgelopen zijn, voordat het mogelijk is om te achterhalen welke van de Twaalf Genezers ze nodig hebben.

Deze gevallen zijn echter niet werkelijk hopeloos, en voor hen zijn er Vier Helpers, en deze Vier Helpers zullen ze vanuit de vastgelopen toestand naar de actieve toestand tillen. Als ze eenmaal zover vooruitgegaan zijn, zal hun individualiteit voldoende zijn teruggekeerd dat het mogelijk wordt om te weten welke van de Twaalf Genezers nodig is om ze naar perfecte gezondheid terug te brengen.

Dit zijn de mensen die zeggen: "Ik heb dit al van kinds af aan, en kan niet verwachten dat ik ervan af kom". Of die zo lang ziek geweest zijn dat ze zich erbij neergelegd hebben dat er niets aan te doen is; of het kunnen de mensen zijn bij wie, misschien, een slecht humeur of voortdurende verkoudheid of de hardnekkigheid van een of ander kwaaltje als deel van hun aard beschouwd is gaan worden. In het bijzonder bij bepaalde toestanden zoals prikkelbaarheid, zenuwachtigheid of verlegenheid en dergelijke toestanden, wordt het feitelijk geaccepteerd als deel van hun karakter, en ze zijn zich er echt niet van bewust dat het niet hun werkelijke zelf is. En toch is hiervoor hoop op betere dingen, als ze dat echt willen.

Berusting bij gebreken in ons karakter, of berusting bij gebreken in onze lichamelijke gezondheid kan worden overwonnen wanneer de wens bestaat om dat te doen, en de Vier Helpers helpen ons over dit stadium heen en brengen ons binnen bereik van de Twaalf Genezers. Om te genezen dient uiteraard altijd bij de patiënt de wens te bestaan om gezond te worden.

Er zijn vier types mensen die de hoop verloren hebben, hoewel ze zich niet allemaal bewust zijn dat dit zo is. Niet bewust omdat, zoals zojuist gezegd, de afwijking in geest of lichaam door henzelf en door anderen als deel van hun karakter wordt beschouwd. Dit geldt misschien meer voor hun mentale kijk op het leven dan in gevallen van lichamelijke afwijkingen, zoals we zodadelijk zullen zien bij de remedies Heather en Rock Water.

ULEX EUROPAEUS
GORSE

Ze zeggen: "Ik heb alles geprobeerd en het heeft geen zin om nog door te gaan; niets kan mij genezen."

Ze hebben hun pogingen gestaakt, ze hebben zich neergelegd bij hun ziekelijkheid, ze klagen zelfs niet eens.

Ze zeggen dat hen verteld is dat er niets meer gedaan kan worden, dat medische hulp hen niet meer zal baten en zelfs als ze aan een behandeling beginnen zeggen ze dat ze al zoveel maanden of jaren ziek zijn, net wat voor hen geldt, dat ze lange tijd geen verbetering verwachten.

De reden van hun berusting is dat op een bepaald moment angst of schrik, of kwelling, heeft gezorgd dat ze de hoop opgaven en daarom zijn ze gestopt met zich in te spannen. Maar toch kunnen zulke gevallen boven iedere verwachting verbeteren onder de invloed van Gorse; en daarna kan blijken dat Agrimony of Mimulus nodig is om hun genezing af te maken.

Gorse is voor degenen die veel hebben geleden en bij wie de moed het als het ware begeven heeft; die de moed verloren hebben om nog iets te proberen.

Mensen die behoefte hebben aan Gorse zijn meestal vaal en een beetje donker van teint, vaak met donkere strepen onder de ogen. Ze zien eruit alsof ze in hun leven meer zonneschijn hadden kunnen gebruiken om de wolken te verdrijven.

QUERCUS PEDUNCULATA
OAK

Oak is voor het type mensen die, hoewel ze geen enkele hoop op herstel hebben, blijven vechten en zich ergeren aan het feit dat ze ziek zijn.

Deze mensen hebben lichamelijke klachten die soms jaren kunnen blijven hangen en hoewel ze de hoop voor zichzelf verloren hebben blijven ze maar proberen en worstelen ze maar door.

Ze ergeren zich dat ze niet beter kunnen worden, en storen zich eraan dat ze ziek zijn omdat ze anderen tot last zijn en niet in staat om hun deel van de dagelijkse taken te vervullen.

Ze hebben er een hekel aan dat ze hun rol in het spel van het leven niet kunnen spelen, en zien zichzelf als mislukkelingen.

Deze patiënten geven nooit een ander de schuld, ze nemen alle verantwoordelijkheid zelf op zich.

De ziektes van deze mensen typeren zich door veel balansverlies, mentaal en fysiek. Mentaal bijvoorbeeld met ernstige zenuwinstortingen, of het type krankzinnigheid dat beschreven kan worden als helemaal uit evenwicht (met een groot controleverlies). En hetzelfde op lichamelijk gebied, waar de patiënt de controle verliest over delen van het lichaam of van de lichaamsfuncties.

CALLUNA VULGARIS
HEATHER

Het is karakteristiek voor Heather-mensen om zich zorgen te maken over de problemen van anderen, niet de grote zaken van het leven, maar juist de dingen van alledag.

Ze ontfermen zich graag over degenen die problemen hebben, en proberen dit op een tamelijk dwingende wijze te doen. Ze raken overstuur en winden zich op wanneer ze zien dat anderen hun advies in de wind slaan als ze denken dat het voor hun bestwil is.

Ze proberen alles wat in hun macht ligt om anderen te overtuigen of zelfs om ze over te halen om te doen wat zijzelf denken dat goed is.

Zij bedoelen het echt heel goed en hun oordeel is meestal gezond, maar ze overbelasten zichzelf door degenen die ze graag mogen op te willen jagen.

Het is een toestand van over-bezorgdheid voor het welzijn van vrienden en bekenden, en een dwingende poging om ze te verbeteren.

Deze geesteshouding is zozeer deel van hun natuur geworden dat het uiteindelijk beschouwd wordt als hun karakter.

De Heather-mensen hebben de neiging om te lijden aan hart-problemen, hartkloppingen, bonzende hoofdpijnen, indigestie en klachten zoals veroorzaakt worden door bezorgde opwinding en intense pogingen om te helpen bij de gewone dingen van het leven.

Hun ziektes zijn meestal niet heel ernstig, totdat ze ouder worden, maar soms kunnen kleine kwaaltjes jarenlang een behoorlijke dosis ongemak veroorzaken en van invloed zijn op hun dagelijks leven. Ze hebben ook de neiging om zich bezorgd te maken wanneer ze ook maar een beetje tegenslag hebben.

Ze vinden het fijn als mensen van hen afhankelijk zijn, en het doet hen deugd wanneer ze nuttig zijn voor iemand in moeilijkheden, of als ze kunnen helpen.

Ze zijn zo vol zelfvertrouwen en zeker heel bekwaam, dat ze nooit twijfelen of ze in staat zijn te adviseren en hulp te verlenen.

Heather-mensen zijn meestal goed gebouwd, met een gezonde kleur, robuust, met een sterk lichaam en vol energie en activiteit, en ontzien zichzelf niet in hun inspanningen voor anderen.

Deze remedie kan hun gezondheid sterk verbeteren, hun angsten kalmeren en hun onrust sussen wat betreft de zorg voor degenen in wie ze geïnteresseerd zijn.

ROCK WATER

Deze mensen zijn mensen met idealen. Ze hebben zeer vaste overtuigingen over religie of politiek, of het zijn verbeteraars.

Met alle goede bedoelingen en met de wens de wereld anders en beter te maken, hebben ze de neiging om hun inspanningen om te helpen te beperken tot kritiek in plaats van voorbeeld.

Ze laten hun gedachten en een groot deel van hun leven beheersen door hun theorieën.

Als het hen niet lukt om anderen hun overtuiging te laten volgen maakt ze dat heel ongelukkig.

Ze willen de wereld graag plannen volgens hun eigen opvattingen, in plaats van rustig en zachtjes een beetje te doen in het Grote Plan.

Deze remedie brengt grote rust en begrip, verbreedt het inzicht dat alle mensen op hun eigen individuele manier perfectie dienen te vinden en brengt het besef van 'zijn' en niet 'doen'; het besef dat we in onszelf een weerspiegeling zijn van Grote Zaken in plaats van te proberen onze eigen opvattingen uit te dragen.

Het leert dat mensen eerder geholpen worden en de waarheid leren inzien door een vriendelijk voorbeeld dan door de strenge methoden van de inquisiteur.

Het helpt om afkeur uit te bannen en brengt begrip om iedereen toe te staan hun eigen ervaringen op te doen en hun eigen redding te vinden.

 

 

De bloemen van de Gorse dient men te nemen vlak voordat de plant zijn volle glorie bereikt, juist voordat hij geur begint af te geven; afhankelijk van het seizoen natuurlijk, maar waarschijnlijk ongeveer midden april.

De kleine slanke bloem-stengeltjes van de Oak dienen in volle bloei verzameld te worden, ook weer afhankelijk van het weer, maar egens in het begin of het midden van mei.

De te kiezen Heather is niet de rode belletjes-heide (Erica), maar de mooie slanke kleine roos-roze soort zoals die groeit in de bergen van Wales en Schotland in augustus en september (Struikheide). Heather dient na de middag klaargemaakt te worden, terwijl alle andere remedies uit dit boek in de ochtend begonnen dienen te worden.

Rock Water. Het is al lang bekend dat bepaalde wel- en bronwateren de kracht hadden om een beperkt aantal mensen te genezen, en zulke wellen of bronnen zijn bekend geworden door deze eigenschap. Elke wel of elke bron die bekend geweest is als centrum van genezing, en die nog steeds onbeperkt in zijn natuurlijke staat is gelaten, niet gehinderd door mens-gemaakte heiligdommen, kan gebruikt worden. Deze remedie hoeft niet lang aan het zonlicht te worden blootgesteld, ongeveer een half uur is genoeg.

 

 

Voor degenen die niet in staat zijn hun eigen voorraad te bereiden, zijn de hieronder genoemde apothekers zo vriendelijk geweest om tegen een uiterst bescheiden vergoeding de distributie van deze remedies op zich te nemen:

KEENE & ASHWELL LTD,
57B New Cavendish Street,
LONDON, W1.

NELSON & CO., LTD,
73 Duke Street,
Grosvenor Square,
LONDON, W1.

De Set van Twaalf Voorraad Remedies, 5s.
Enkele Remedies, 8d.
Porto, 4d.
De Set van Vier Helpers, 2s. 6d. Porto 3d.

 

 

En moge er altijd vreugde en dankbaarheid in onze harten zijn omdat de Grote Schepper van alle dingen, in zijn Liefde voor ons, de kruiden in het veld gezet heeft voor onze genezing.

Ξ MENU